Opracowanie pomieszczenia budowlanego – opis.

Książka obiektu budowlanego to zbiór dokumentów eksploatacji oraz okoliczności zachodzących w czasie użytkowania obiektu. Książka obiektu budowlanego to zeszyt – z reguły gotowy – opracowany zgodnie z wzorem zawartym w załączniku do rozporządzenia, o formacie A4, ze stosownymi rubrykami do dokonywania wymaganego typu wpisów, w którym zapisuje się kolejne wydarzenia i czynności związane z użytkowaniem obiektu. Do tak prowadzonej książki dołącza się, jako zintegrowaną część – stosowne dokumenty: protokoły, projekty, ekspertyzy i inne dokumenty, poświadczające konieczność dokonania danej czynności oraz późniejsze jej dokonanie, sposób i zakres.

Książka obiektu budowlanego ma byćprowadzona oraz przechowywana przez zarządcę obiektu, przez cały okres istnienia obiektu budowlanego.

rysunek techniczny pewnego nieznanego obiektu

Autor: Damir Kovacec
Źródło: http://www.flickr.com

Z obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego wyłączona jest jednak pewna grupa obiektów, w tym między innymi: domy jednorodzinne, zabudowa zabudowy pojazdów zagrodowa , letniskowa itp.. Dla różnych obiektów budowlanych zamiast książki obiektu budowlanego prowadzi się inne rodzaje ksiąg ich użytkowania, np. książka drogi, dziennik objazdu dróg itd. Zakładane oraz prowadzone są zgodnie z odrębnymi przepisami (na przykład na podstawie ustawy o drogach publicznych). Założenie książki obiektu budowlanego winno nastąpić wraz z chwilą rozpoczęcia eksploatacji danego obiektu (). Dla każdego obiektu budowlanego trzeba założyć odrębną książkę, na przykład jeżeli na jednej nieruchomości wybudowano 3 obiekty mieszkalne stanowiące jedną wspólnotę mieszkaniową, powinny zostać założone trzy osobne książki – po jednej dla każdego budynku.

Do założonego zeszytu obiektu budowlanego dołącza się dokumenty dotyczące budowy, ma być przekazana właścicielowi lub zarządcy po zakończeniu budowy.

Wpisy w książce obiektu budowlanego wpisywać może jedynie osoba upoważniona do tego przez właściciela bądź zarządcę. Zamiana osoby upoważnionej do robienia wpisów winna być również odnotowana w tym samym zeszycie.

Brak jest obecnie jakichkolwiek wymagań lub uprawnień wobec ludzi dokonujących wpisów. Prowadzona książka obiektu budowlanego, wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami, powinna być przez cały czas dostępna u właściciela tudzież zarządcy. Kontrolę prowadzenia i zgodności mogą kontrolować organy nadzoru budowlanego (zobacz tutaj). Książka obiektu budowlanego jest więc kontynuacją dla dziennika budowy jak i wyprzedza ewentualny dziennik. Dokumenty te w komplecie dokumentują okres istnienia obiektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*